fredag 17 september 2010

Både skattehöjning och effektivisering krävs för att ge Stockholmarna bra förskola, skola och äldreomsorg

Stockholms stad klarar i dag inte att balansera intäkter och utgifter, trots alla kvalitetsbrister i välfärden. Intäkter från utförsäljningarna av köpcenter, mark och annan egendom betalar ett årligt underskott på nästan en miljard kronor i driftsbudgeten. Kommunens nuvarande ledning äter på det som tidigare generationer samlat i ladorna, bit för bit. Det är en ohållbar ekonomisk förvaltning och något som kommunen kritiserats för av fristående bedömningsinstitut.

Det är intellektuellt ohederligt att i detta läge förespegla väljarna att det är möjligt att utveckla välfärden och samtidigt sänka skatten. En skattesänkning skulle kräva stora nedskärningar eller att mer tillgångar säljs. Alternativt både och. Faktum är att vår skattehöjning på 60 öre inte ensam ger möjlighet att höja kvaliteten i förskolan, skolan och äldreomsorgen till nivåer som Stockholmarna behöver och förtjänar. Därför menar jag att frågorna om effektivisering och kvalitetsutveckling är helt avgörande för att få ut mer av våra skattepengar.

Det är inte en syn som delas av den sittande majoriteten, frågorna har varit frånvarande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ekonomiutskott. Stockholms stad styr i dag sina verksamheter ensidigt utifrån krav på budgethållning och privatiseringar. Det finns verksamhetsindikatorer, men dessa har ofta lågt ställda mål och är otydliga. ”Effektiviseringar” sker genom att minska anslagen till en verksamhet.

Självklart måste vi fortsätta med att hålla ordning på pengarna, men vi måste också få en tydligare verksamhetsstyrning. Idag vet vi väldigt lite om effektiviteten i de kommunala verksamheterna. Det bedrivs inget systematiskt effektiviseringsarbete i Stockholms kommun vilket redan idag drabbar kvaliteten i välfärden.

En billig verksamhet som inte levererar vad som krävs enligt mål eller lagstiftning är ineffektiv. Det är nämligen så att effektivitet förutsätter kvalitet; en verksamhet är effektiv om den når sitt syfte med minsta möjliga resursåtgång. Enligt en sådan definition är det exempelvis ineffektivt att betala mer för en verksamhet än vad som krävs för att uppnå det uppsatta målet. Men det är lika ineffektivt att betala mindre än vad som krävs för att uppnå målen. Det bortser den borgerliga styrningen från i dag.

Några exempel: Stadsrevisionen har kritiserat grundskolor för att sakna bra processer så att elever som riskerar att inte klara godkända betyg upptäcks och får stöd i tid. Likaså har kritik riktats mot att 16-19 åringar som inte går på gymnasiet faller mellan stolarna och att beslut om öppenvårdsinsatser tar alldeles för lång tid. På såväl kort som lång sikt leder det till högre kostnader för kommunen – liksom en svår situation för många stockholmare.

Om jag får Stockholmarnas förtroende vill jag under den kommande mandatperioden sätta fokus på systematiskt kvalitets- och effektivitetsarbete i alla kommunala verksamheter. Som finansborgarråd tänker jag personligen säkerställa att dessa frågor blir synliga i stadens centrala styrdokument; i budget, budgetuppföljning och ekonomiutskott.

Jag ska organisera stadsledningskontoret för att kunna hantera dessa frågor. Ett kvalitets- och effektivitetskansli med verksamhetskompetens som kompletterar budgetuppföljningen med ett systematiskt och proaktivt kvalitetsarbete.

Jag ska föra delar av personalpolitiken samt chefsutvecklingsfrågorna in i politikens centrum som en självklar del av verksamhetsutvecklingen. Chefer ska ställas till svars för kvaliteten i verksamheten i lika hög utsträckning som för verksamhetens ekonomiska resultat. Detsamma gäller det systematiska förbättringsarbete som jag förväntar mig av varje verksamhet. Det ställer krav på både stöd och kompetens till ansvariga.

Jag vill att stadens effektiviserings- och kvalitetsarbete ska genomföras som en samlad strategi med utgångspunkt i:

Best Practice genom evidensbaserade metoder. En generell brist i många välfärdsverksamheter är att en rad olika arbetsmetoder används. De utvärderas och jämförs sällan för att se vilken som är mer effektiv. Där det är möjligt bör en eller möjligen flera ”Best Practice” framhållas med utgångspunkt i evidensbaserad forskning. Fler jämförelser av arbetssätt bör också ske inom staden och med andra kommuner. Exempelvis bör en ”Best Practice” utarbetas för att bemöta problem med undernäring. Avsteg ska ske medvetet. Barn, elever och äldre ska vara trygga i att Stockholm arbetar på ett sätt som bevisat fungerar.

Benchmarking. Ett system för Benchmarking bör utvecklas så att de främsta prestationerna vad gäller kvalitet och ekonomi ska utgöra riktmärket för övriga.

Systematiskt arbete för att upptäcka kostnader som inte tillför värde (LEAN). SKL bedriver projektet Verksamhetslyftet för att få fler kommuner och landsting att effektivisera sin verksamhet genom LEAN. Arbetet följs utav forskare. Jag vill att Stockholm ansluter sig till detta. Arbetet bör fokusera på processer där det kan skapas kortare handläggningstider. Men staden bör också pröva att använda metodiken för att till exempel analysera processerna för stöd till elever med inlärningsproblem.

Kontinuerliga utvärderingar. Inför enhetliga krav på kvalitets- och ekonomirapportering för alla verksamheter finansierade av kommunen. Detta ska alltså gälla såväl privata, kooperativa som kommunala utförare. Eventuella vinster eller underskott i privata verksamheter som drivs på entreprenad ska så långt det är möjligt redovisas öppet.

Arbeta med brukartiden - minska onödig administration. Ett sätt att öka effektivheten inom stadens verksamheter är att öka den tid som personalen tillbringar tillsammans med brukarna, inom till exempel äldreomsorgen. SKL har i en studie visat att det på de flesta arbetsplatser är möjligt att åstadkomma kvalitetsförbättringar genom att systematiskt arbeta med att öka brukartidens andel av den totala arbetstiden. Vi menar dock att detta system med hänsyn till verksamhetens natur inte lämpar sig för skolan, något som tidigare diskuterats.

Fokus på utgiftstunga områden. Fördjupade analyser bör göras av hur resurser kan frigöras inom vissa utgiftstunga områden genom förändrad verksamhetsplanering och resursutnyttjande. Det kan röra sig om till exempel bemanningsplaneringen inom äldreomsorgen.

De resurser som frigörs i och med detta effektiviseringsarbete ska inom de centrala kommunala välfärdsverksamheterna förskola, skola och äldreomsorg användas för att höja kvaliteten. Beroende på kraven på andra utgiftsområden som kommunen har kommer effektiviseringsvinsterna användas till att antingen göra mer verksamhet eller öka resurserna till välfärden.

Att effektivisera tjänsteverksamhet så som den kommunala görs inte i en handvändning. Det går långsamt och därför krävs ett kontinuerligt och systematiskt arbete under lång tid. Jag menar därför att det är uppseendeväckande att så lite har gjorts på en övergripande nivå fram till dags datum. Men jag är beredd att anta utmaningen.

Jag går till val på att anställa 1000 lärare i skolan och minska klasserna. Jag går till val på att halvera andelen elever som får IG och ge alla elever rätt till pedagogisk läxhjälp. Jag går också till val på att minska barngrupperna i förskolan och förbättra förskolegarantin så att den gäller i den egna stadsdelen. Jag har höga ambitioner för Stockholm och ska de förverkligas krävs, förutom ett högre skatteuttag, att vi höjer kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna.

Carin Jämtin

1 kommentar:

Gunnar Sandell sa...

Hej Carin! Tack för allt arbete för rödgrön seger i valet.
Intressanta kommentarer om utveckling av verksamheten för ännu bättre välfärd för oss som bor i vår härliga stad. Ser fram emot nästa vecka när vi fått väljarnas förtroende för att genomföra vår politik.
Bara två tillägg:
1. Vi får inte glömma all verksamhet som moderaterna överfört i privat regi och som måste ha ramar och uppföljning enligt dina ideéer.
2. Vi måste stärka kommunstyrelen, införa en samhällsbyggarnämnd samt decentralisera allt övrigt till stadsdelsnämnder. I lokal kontakt med invånarna och med samverkan mellan verksamhterna ökar kvalitén, minskar kostnaderna.
Nu spurtar vi - sedan kan vi se valsegern.

Gunnar Sandell, s gruppledare i SDN Farsta

Skicka en kommentar